Think....Feel...and...see.....

Saturday, November 7, 2009

SOALAN SPOT PRA3104

PRA 3104 : PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Objektif:
1) Gaya pembelajaran kanak2
2) Holofrasa
3) Rekod2
4) Kurikulum prasekolah
5) Matlamat pengajaran Bahasa
6) Objektif

Struktur:
1) Model pemerolehan bahasa
2) sistem yg terdapat dalam bahsa/ perkembngan bahsa
3) Faktor yg mempengaruhi kemahiran menulis?
4) membaca, Apa i2 bahsa kedua
5) Pertukaran kod dlm bahsa kedua
6) Penglaman bahasa melalui pendengran,pertuturn, pembacaan

Esei:
1) Konsep pemerolehan bahasa
2) perkembngn bahsa,pembelajaran bahsa, kesilapan yg dlakukan oleh knk2
3) Analisis dan sintaksis, penilaian/ pemerhatian( lngkah2, Langkah semasa merancang pemerhatian.

Thursday, November 5, 2009

soalan dan jawapan lagi....gunakan sebaiknya...

BAHAGIAN B
(40 markah)
Jawab semua soalan.

1 (a) Jelaskan apa yang anda faham tentang dua konsep gaya pembelajaran tersebut
(4 markah)
field dependence – memproses maklumat secara global, kurang perhatian pada butiran terperinci.

field independence – memproses maklumat secara analitikal, beri perhatian pada butiran dan terperinci.

(b) Senaraikan tiga ciri murid bersandar medan (field dependence) dan tiga ciri bebas medan (field indepencence)
Field dependence
-Memproses mak.sec global
-Kategorikan konsep secara umum
-B’orientasi sosial
-Dipengaruhi kritikan
-Penentuan mat.& pengukuhan luaran

Field independence
-Memproses mak.sec analitikal
-Kategorikan konsep sec.khusus
-B’sifat peribadi
-< dipengaruhi kritikan
-Mat.&p’kuhan d’tentukn sdri

2. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti main yang dijalankan haruslah bermakna.
(a) Senaraikan dua ciri main.

• Bermotivasi secara intrinsik
• Berfokus kepada fungsi
• Berubah-ubah merentasi situasi dan jenis kanak-kanak yang terlibat
• Tidak bermatlamat
• Mempunyai kesinambungan
• Berlaku di tempat yang selamat dan kondusif

(b) Jelaskan 3 kepentingan main
• Tingkatkan perkembangan kemahiran bahasa
• Tambahkan kemahiran sosial
• Memperkembangkan kreativiti dan imaginasi
• Meningkatkan kecekapan kemahiran berfikir
• Memupuk kebolehan kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan
• Pemahaman terhadap dunia fizikal
3(a) Senaraikan 4 aspek perbezaan individu.

(i) Perbezaan emosi,p’bezaan rohani,perbezaan budaya,perbezaan fizikal,perbezaan kognitif.
3(b) Huraikan secara ringkas setiap perbezaan individu seperti
berikut:

(i) Perbezaan Kognitif

• perempuan biasa mempunyai pencapaian akademik yang lebih tinggi daripada lelaki

• murid-murid mempunyai aras kognitif yang berlainan

(ii) Perbezaan Budaya

• Setiap murid mempunyai sistem kepercayaan yang berlainan

• Setiap budaya ada norma-norma dan kepercayaan sendiri

(iii) Perbezaan Fizikal

• Murid-murid berbeza daripada kekuatan fizikal

• Tingkah laku lelaki lebih agresif daripada perempuan

(iv) Perbezaan Emosi

• Semua murid mempunyai tahap emosi yang berlainan

• Kerana mereka berasal daripada keluarga yang berlainan tahap sosio-emosi dan kemahiran sosial.

(v) Perbezaan Rohani

• Setiap murid mempunyai agama mereka sendiri

• Murid-murid biasa mengikuti agama ibu bapa
4 (a) Nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid.
(i) memenuhi semua keperluan murid

(ii) menggunakan peneguhan positif dan negatif

(iii) menggalakkan pembelajaran koperatif dan kolaboratif

(iv) mempelbagaikan aktiviti yang diminati murid

(v) menggunakan unsur suspend dan kecindan

(vi) membantu murid menetapkan matlamat yang realistik untuk dicapai

(vii) mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif


4(b) Berikan 3 strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan
motivasi kepada murid di dalam bilik darjah.
(i) menggunakan set induksi yang menarik.
(ii) menggunakan pengalaman murid yang sedia ada untuk
mengaitkannya dengan pelajaran baru.

(iii) membangkitkan naluri ingin tahu murid dengan soalan mencabar.
(iii) mewujudkan semangat bersaing dalam aktiviti permainan dan
aktiviti pertandingan.

(vi) gunakan teknik peneguhan untuk memupuk dan mengekalkan
motivasi murid dalam pembelajaran yang selanjutnya.

(vi) memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan dalam
pembelajaran mereka.

(vii) lain-lain jawapan yang munasabah.

Mungkin Soalan Spot..heheh....

Assalamualaikum..

Kepada semua rakan-rakan, di bawah ni ada sedikit soalan yg disampaikan oleh sahabat moderator. Janganlah terlalu berharap soalan ni la 100& yang keluar ya..Yang penting, kita berusaha sebaik mungkin...Okay? Jia you ( 100x ).....

PJM3102
objektif =
: konsep pa- manipulasi alatan- lokomotor-bkn lokomotor
: pp kemahiran pa
kepentingan, objektif, konsep permainan knak2
: model bnker n thorpe
: pengurusan/pengelolaan kanak2
: kategori/jenis2 permainan
: penialaian-alat pengukuran ujian gred
: struktur =
konsep/pengertian pa
: jenis pa
p n p kemahiran pa - kaedah/teknik
bunker n thorpe - pengenalan, kategori, konsep, prinsip ( UTAMA NIIH..)
esei = konsep, pengenalan pa
: pengurusan n pengelolaan permainan knak2 - kawalan, kawasan, keselamatan
penilaian – POSDCoRB


EDU3103( IPIK )

Bahagian B
1. a) Konsep gaya pembelajaran
b) 3 ciri gaya pembelajaran independent dan dependent

2. a) 2 ciri main
b) 3 kepentingan bermain

3. a) 4 aspek perbezaan murid
b) Huraikan 3(a)

4. a) Cara guru meningkatkan motivasi murid
b) 3 strategi p&p untuk memotivasikan murid dalam bilik darjah

Bahagian C
1. a) 5 ciri yang dimiliki oleh individu mengikut teori Abraham Maslow
b) 5 implikasi teori kontruktivisme dalam P&P

2. a) Jelaskan 5 perbezaan antara strategi berpusatkan guru dan strategi berpusatkan murid
b) 5 kelebihan kaedah belajar sumbang saran

3. a) 5 ciri bilik drjah kondusif
b) Huraikan 5 implikasi model pengajaran inkuiri dalam P&P

JAWAPAN ESEI
Jawab dua soalan sahaja.
1. (a) Mengikut Maslow, individu mempunyai potensi untuk mengambil inisiatif sendiri dengan tujuan mendapat kepuasan dalam hierarki yang lebih tinggi.

Huraikan lima ciri individu yang dinyatakan di atas.

JAWAPAN:

(i) Boleh memahami hakikat yang sebenar
(ii) Boleh menerima realiti diri, orang lain dan alam semula jadi
(iii) Boleh mengikut aliran semasa tetapi tidak kehilangan jati diri
(ii) Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri
(iii) Mempunyai minat yang meluas terhadap pelbagai aktiviti
sosial.
(iv) Mempunyai rakan karib dan suka menolong orang lain.
(v) Mengamalkan demokrasi dan suka berjenaka.


b) Mengikut Teori Konstruktivisme, ilmu pengetahuan adalah dibina melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.
Pada pandangan anda apakah implikasi Teori Konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran.

JAWAPAN:
(i) Peranan guru hanya sebagai penolong, pemudahcara dan perancang, sedangkan murid memainkan peranan utama dalam aktiviti pembelajaran.
(ii) Kaedah pengajaran yang sesuai ialah kaedah koperatif dan kolaboratif.
(iii) Pengalaman dan kesediaan murid adalah faktor penting yang mempengaruhi proses pemerolehan ilmu.
(iv) Keutamaan pembelajaran adalah ditumpukan kepada hasil pemerolehan
(v) Kaedah penilaian yang sesuai adalah berbentuk formatif.
(vi) Lain-lain jawapan yang munasabah


2 (a) Jelaskan perbezaan strategi pemusatan guru dan strategi pemusatan murid.

JAWAPAN:

Pemusatan guru Pemusatan murid
• mengarah proses pembelajaran
• berupaya mengawal hak murid untuk menerima maklumat
• murid diibarat bekas kosong
• pengajaran utamakan murid-murid sederhana pencapaian
• semua murid berkembang kadar yang sama • setiap murid ada gaya pembelajaran tersendiri
• pembelajaran proses aktif dan dinamik demi kepentingan murid
• murid membina makna masing-masing melalui percakapan, penulisan, bacaan dll
• murid bukan bekas kosong tapi ada persepsi tersendiri
• pembelajaran lebih bermakna, berkesan dan sesuai dengan minat


2 (b) Huraikan apakah tujuan anda menggunakan kaedah sumbangsaran.
(10 markah)

JAWAPAN:

• menarik perhatian murid terhadap sesuatu topik khusus
• memberi peluang menjana idea berkaitan sesuatu topik
• menerima idea orang lain
• menghormati perbezaan individu
• menggalakkan untuk sedia tanggung risiko dalam kongsi idea
• sumbangan idea dihargai
• berfikir luar biasa


3. Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif.
(10 markah)

JAWAPAN
(i) Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan murid-muridnya.

(ii) Kesukarelaan murid-murid menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

(iii) Perasaan kekitaan yang timbul di antara murid-murid dan guru-guru
sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.

(iv) Kewujudan satu keadaan yang setiap murid melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.

(v) Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara murid dengan murid, murid dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan mesra dan sempurna.

(vi) Iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik, yang elok dipandang dan yang teratur susunannya. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa, semangat, kesejahteraan, dan bahagia kepada murid-murid yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka.

(vii) Di dalam bilik darjah, berbagai-bagai jenis interaksi boleh diwujudkan oleh guru untuk menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Jenis interaksi ini yang diwujudkan biasanya berkait rapat dengan objektif pelajaran, pendekatan dan strategi pengajaran yang digunakan.(b) Berdasarkan Model Inkuiri, huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah.

(i) Menggalakkan murid terlibat secara aktif.
(ii) Murid tidak menakul secara logikal sahaja.
(iii) Penerokaan terhadap maklumat.
(iv) Membina keyakinan dan minat murid untuk membuat interpretasi sendiri terhadap fakta yang diajarkan.
(v) Menggalakkan murid menjalankan aktiviti kaji selidik secara berdikari.
(vi) Membentuk pemikiran positif murid dengan cara penerokaan saintifik.
(vii) Murid mampu meningkatkan celik akal dalam aktiviti.

Tuesday, November 3, 2009

eXaM is JusT aRouNd tHe cOrNeR


Menghitung hari..detik demi detik....exam kan datang tak lama lagi...huhuu..

Tak terasa ya..cepat masa berlalu mcm baru jak bulan 6..sem ni brjalan dgn senyap sekali, ta terasa da hampir nak cuti..Pa pun, minggu depan kita dah nak mduduki exam final tuk sem ni.So, berusaha la sebaik mungkin tuk mdptkn pointer yg tbaik yg mampu kita capai ya...We try together to get the best..wah..speaking dah..huhuuu....

Kepada yg masih bhutang dgn sesapa, bayarlah utang tue..karang tak berkat ilmu..hihi..dan jagalah makanan, pckapan, fikiran dan perasaan sepanjang tempoh ni khususnya..disamping belajar, jgn lupa bdoa ya...:)


Peperiksaan adalah lumrah kehidupan. Kita sememangnya tidak dapat melarikan dirinya. Walau apapun jua, jika kita masih lagi memegang “title” sebagai seorang pelajar atau mahasiswa,mahasisiwi, peperiksaan itu memang tidak dapat dielakkan. Kita memang tidak dapat lari darinya, tetapi, tidak mustahil kita tidak dapat mencuba untuk menghadapinya dengan sebaik-baik kemampuan kita. Peperiksaan bukanlah sebuah beban ( betul ka?). Peperiksaan merupakan kayu ukur untuk mengukur sejauh mana tahap pemahaman kita akan sesuatu perkara yang sudah dipelajari. hah...ni tip2 ringkas utk mnyediakn diri mhadapi exam...


Menurut teori as-Syahid Imam Hasan Al-Banna, masa merupakan kehidupan. Sesiapa yang mengisikan masa dengan hal-hal yang tidak berfaedah, maka dia telah membuang kehidupannya. Hidupnya seperti tiada erti dan nilai. Masa kian suntuk. Peperiksaan semakin hampir. Bagaimana kita hendak menghadapinya? Salah satu cara yang boleh dilakukan untuk kita mencuba melakukan yang terbaik dalam peperiksaan adalah dengan menggunakan masa yang singkat itu untuk melakukan ulang kaji pantas.


Persiapan fizikal termasuklah dengan mengambil makanan yang seimbang dan mengikut waktu makan yang betul. Hal ini dapat menjaga kesihatan dan turut memberi tenaga dan stamina kepada badan untuk terus mengulangkaji pelajaran. Aktiviti-aktiviti riadah juga tidak patut diabaikan.

Dari segi mental pula, fikirkan yang positif dan yakin pada diri. Percaya bahawa kita telah berusaha dan kita yakin untuk menghadapinya. Fokuskan diri pada apa yang diinginkan dan buang perasaan risau dan resah. Elakkan daripada memikirkan perkara negatif yang dapat terjadi.

Emosi turut juga terganggu apabila menjelang peperiksaan. Maka emosi kita turut juga perlu disiap sediakan untuk bertempur di medan peperiksaan nanti. Kawallah emosi dan cuba elakkan daripada melibatkan diri dengan konflik-konflik yang dapat menjejaskan “mood” belajar kita. Muhasabahlah diri selalu dan fikirkan setiap kejadian ada hikmahnya.


Selain itu, pohonlah restu dari ibubapa dan guru. Jangan melukai hati mereka. Percayalah wahai pejuang di medan pertempuran peperiksaan, kerja yang dilakukan hari ini akan menyelamatkan kita hari esok. Tiada yang dilakukan di dunia ini sia-sia kecuali perkara yang sia-sia itu sendiri. Maka gunalah masa yang suntuk ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah seorang penuntut ilmu yang cekal hatinya, yang teguh pendirian dan azamnya, yang tidak mudah dipatahkan dengan cabaran yang menimpa. Jadilah seorang penuntut ilmu yang patuh dan tunduk kepada Yang Maha Pencipta, yang mempercayai dengan sebulat keyakinan akan kekuasaan Dia Yang Maha Kuasa yang menentukan segala-galanya. Usahlah resah dan gelisah, tetapi bangkitlah, wahai sahabat sekalian... Janganlah gentar dalam berjuang menuntut ilmu dalam mencari keredhaan-Nya...menuntut ilmu itu satu perjuangan..


Selamat berjaya dalam peperiksaan...


MeMoRi Daun Pisang

Assalamualaikum.....
salam sejahtera..
salam 1 malaysia...
Hello everybody...oleh kerana minggu ni bermula dengan kisah BIG dan yg seangkatan dengannya..dgn bbesar hati ingin ambo paparkan gambar2 yg sedikit ini utk tatapan bsama utk mgamit memori kita semua...bukan selalu kita 4 opsyen dapt bsama2 dlm aktivti luar macam ni tau....hoho...so...tengok2lah..ingat2lah..dan jaga2lah ukhwah antara kita yaa....
tentera-tentera yang sedang bergerak ke destinasi


Pantai Binsuluk yang agak panas tetapi cantik dan menyejukkan mata

Kumpulan Tomborusong dengan istananya
dari kiri : zahid, jenifer, hidayah, wani, amri, oi lan, sylvia, lydiana, edna